Privacy Verklaring

Diversiteit Enzo-rg, gevestigd aan delta 125, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Delta 125, Lelystad

Tel: 0615551000

Diversiteit Enzo-rg, is te
bereiken via: info@diversiteitenzo-rg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Diversiteit Enzo-rg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

– Persoonsgegevens
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@diversiteitenzo-rg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

Diversiteit Enzo-rg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Diversiteit Enzo-rg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, of gegevens die u zelf
aan ons heeft opgegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Diversiteit Enzo-rg neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Diversiteit Enzo-rg) tussen zit. Diversiteit Enzo-rg
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [Internet, om een deel van u
(persoonlijke)gegevens te verzamelen, zodat wij makkelijk contact met u kunnen opnemen
als dit nodig is, mocht u het hier niet mee eens zijn kunt u dit melden aan ons door te mailen
naar info@diversiteitenzo-rg.nl]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Diversiteit Enzo-rg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie)
persoonsgegevens >Voor ons informatie systeem, zodat wij makkelijk contact kunnen
opnemen met u, Zolang u klant bent bij ons > Personalia > Om al u gegevens zo goed
mogelijk te verwerken in ons klantenbestand, Zolang u klant bent bij ons > Reden Adres >
Voor het versturen van informatie etc, zolang u klant bent bij ons. Zodra u geen klant meer
bent van Diversiteit Enzo-rg verwijderen wij al uw gegevens die bekend zijn bij ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

Diversiteit Enzo-rg deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Diversiteit Enzo-rg blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Daarnaast verstrekt Diversiteit Enzo-rg uw persoonsgegevens aan andere
derden (als dit nodig is). Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Zolang wij
geen toestemming hebben gevraagd voor het delen van uw (persoonlijke) gegevens, delen
wij deze gegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Diversiteit Enzo-rg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Diversiteit Enzo-rg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@diversiteitenzo-rg.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek. Diversiteit Enzo-rg wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Diversiteit Enzo-rg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@diversiteitenzo-rg.nl